معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نوع کاربر
  نام کاربری
  رمز عبور
فایل راهنمای سامانه
ارسال پیام ناشناس پیگیری وضعیت درخواست
سامانه مدیریت ارتباطات مستمر (CRM)
اداره فن آوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری
نسخه 1.0